ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 2834 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30,189 ครั้ง
สถิติปีนี้ 182,167 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,987,482 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
[09 พ.ค. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
[10 เม.ย. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
[10 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3326_SATHA2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่าเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. 2567  ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3325_RHARN2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.256 7 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3321_bordak2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนน เลี่ยงเส้นทางถนน ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสันป่าตอง
ด้วยเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ท่านนายกพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการมีรายได้ของกลุ่มสตรีประชาชน    อำเภอสันป่าตอง ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ท่านนายอำเภอสันป่าตอง นางวาสนา บุญธรรมช่วย และนายกเทศบาลตำบลยุหว่า ท่านนายกนิดา ปินตาดง ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ พร้...
[29 มี.ค. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567
[28 มี.ค. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า
[25 มี.ค. 2567]
 
 
ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ค่าสูง ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใยจาก นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
[07 มี.ค. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ
[06 มี.ค. 2567]
 
 
กำหยดโอนเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2567
[04 มี.ค. 2567]
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า ผ่านช่องทางออนไลน์ QR-CODE แนบท้ายหรือลิงค์ตามแนบ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม  2567 1. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 2. เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567 3. เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ...
[28 ก.พ. 2567]
 
 
ประชาสัมพันธ์การขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจจดทะเบียนพาณิชย์   ทั้งมีหน้าร้าน หรือ ออนไลน์ สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลยุหว่าได้ค่ะ หรือ สามารถแอด LINE ID : 0931385005  (สามารถสอบถามในวันเวลาราชการได้ค่ะ)
[28 ก.พ. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[14 ก.พ. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS