ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 3001 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30,356 ครั้ง
สถิติปีนี้ 182,334 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,987,649 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
- รายงานงบการเงิน
 
 


รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2567 (791 KB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2567 (839 KB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (482 KB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567 (61 KB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม2566 (733 KB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2566 (1.01 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566 (738 KB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2566 (4.78 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 (3.53 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (3.76 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 (2.65 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤาภาคม 2566 (3.98 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566 (4.34 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566 (4.42 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (3.34 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 (3.29 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 (5.05 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศิกายน 2565 (3.60 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 (3.01 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 (3.14 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 (4.19 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (5.63 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 (6.27 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (3.40 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 (3.84 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 (4.83 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (6.01 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 (6.80 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 (7.06 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (6.44 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 (6.38 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2.58 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 (6.73 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (6.28 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 (2.97 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 (6.56 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (7.50 MB.)
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 (6.56 MB.) 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS