ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 99 คน
สถิติวันนี้ 6339 คน
สถิติเดือนนี้ 44932 คน
สถิติปีนี้ 771827 คน
สถิติทั้งหมด 9112090 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะความผิดปกติในการมองเห็นของผู้สูงอายุุ ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกิจกรรมตรวจวัดสายตา ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1, บ้านกลาง หมู่ที่ 2, บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6, บ้านร้อง หมู่ที่ 8, บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9, บ้านศาลา หมู่ที่ 11, บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13, บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ 14 แ...
[09 ส.ค. 2565]
 
 
ครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นำโดยนายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
[08 ส.ค. 2565]
 
 
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมพิธี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหว...
[03 ส.ค. 2565]
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาฯ ณ โรงเรียนกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาฯ ณ โรงเรียนกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม
[27 ก.ค. 2565]
 
 
โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ ณ สภาตำบลเดิมบ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[27 ก.ค. 2565]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
การชำระภาษี ประจำปี 2565
งานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ขอแชร์ข้อมูลดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการชำระภาษี สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link: https://www.facebook.com/TaxBugnoms/videos/459504599168815 ขอขอบคุณคลิปจาก เพจ : TaxBugnoms จ้าาา
[08 ส.ค. 2565]
 
 
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก กาบอง ไลบีเรีย ไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae ติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุ...
[01 ส.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนย้ายพนักงานราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 081-9604101 Line id : 0819604101
[22 ก.ค. 2565]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า
[19 ก.ค. 2565]
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลยุหว่า
[19 ก.ค. 2565]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้องหมู่8 2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวตและส่งส่งผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่1
[02 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเพื่อติดตั้งจุดสำหรับติดตั้งพัดลม โทรทัศน์ และ โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหลักบ้านกลางเชื่อมถนนซอย พื้นที่ บ้านกลาง หมู่2 ถนนซอย 3 และ ถนนซอย4 จำนวน 2 แห่ง
[29 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองเลียบถนนซอย 9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9(สายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านกลาง) หมู่3 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว40เมตร สูง2.30เมตร พร้อมราวกันตก
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ท่อเหลี่ยมคสล.ลำเหมืองป่าจู้) ม.1
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 พ.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่าจู้บ้านสันป่าตอง ม.1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดอุณภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 พ.ค. 2565]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 127/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 200/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 385/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 185/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 159/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 154/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 157/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 171/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 333/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 168/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com