ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 299 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,981 ครั้ง
สถิติปีนี้ 275,554 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,766,854 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
“พ่อตัวอย่าง” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้ง ท่านผู้มีเกียรติ ร่...
[04 ธ.ค. 2566]
 
 
การประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดรำวงลอยกระทงย้อนยุค ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมในภาคค่ำ ได้แก่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดรำวงลอยกระทงย้อนยุค ทั้งนี้มีท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะฯ ...
[29 พ.ย. 2566]
 
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณท่าน้ำหนองสะเรียม เทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรมการแสดงชุด ระบำอธิฐาน จาก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า กิจกรรมหล่อผางประทีป พร้อมทั้งการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ประเภทสวยงาม ทั้งนี้มีท่านผ...
[28 พ.ย. 2566]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2567 24 พ.ย. 66
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ 10 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นางอ้อยทิพย์ พูลเพิ่ม (หมอปุ้ย) เจ้า...
[24 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.8 บ้านร้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงเรียนวัดต้นโชค หมู่ที่ 8 บ้านร้อง เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร...
[23 พ.ย. 2566]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ลอยกระทงปลอดภัย ตามแนวทางป้องกัน เนื่องในเทศกาลประเพณียี่เป็ง 2566
[27 พ.ย. 2566]
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ!! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้น เขตตำบลทุ่งต้อม ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด !!
ขอประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ!! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้น เขตตำบลทุ่งต้อม ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด !! เนื่องจากอยู่ในรัศมีของเครื่องบิน วันเวลาที่จะอนุญาตให้ปล่อยโคมฯ ดังนี้ 1. วันที่ 27 พ.ย. 66 (กระทงเล็ก) - ปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ได้เฉพาะเวลา 10.00 - 12.00 น. (วันเดียว) - ปล่อยโคมไฟ ได้เฉพาะเวลา 19.00 - 01.00 น...
[27 พ.ย. 2566]
 
 
หากมีที่ดินแต่ไม่ทำประโยชน์ ปล่อยให้รกร้าง / ว่างเปล่า ทำให้มียอดภาษีที่แพง สามารถปลูกพืช หรือ ต้นไม้ ที่เข้าข่ายประเภทเกษตรกรรม เพื่อลดภาษีได้ตามรายละเอียด
[21 พ.ย. 2566]
 
 
ระวัง!! มิจฉาชีพหลอกดูดเงิน
>>อย่าคลิก<< Link (ลิงค์) หรือติดตั้งแอปที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือแอดไลน์ หากท่านได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโดยตรง จากงานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลยุหว่า หรือโทร. 0 53 - 355 312 ต่อ 17 หรือ 093 -138-5005
[21 พ.ย. 2566]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่าร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลโดย: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
[14 พ.ย. 2566]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ม.7 ตำบลยุหว่า
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก 1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ม.7
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยเข้าบ้านนางบานเย็น ตามัน ม.5 บ้านอุเม็ง
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าบ้านนางบานเย็น ม.5
[27 พ.ย. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย ม.3 2 โครงการ 1.คสล.ซอย8 2.คสล.ซอย8/1ม.3
[23 พ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอยนางปิมปา ม.9
[23 พ.ย. 2566]
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2567
[16 พ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมแสกนเอกสาร จำนวน1เครื่อง
[27 ต.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2567
[29 ก.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 ก.ย. 2566]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 150/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 112/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 99/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 349/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 396/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 588/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 351/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 346/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 328/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 326/2
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
วัดป่าเจริญธรรม
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS