ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 91 คน
สถิติวันนี้ 516 คน
สถิติเดือนนี้ 12451 คน
สถิติปีนี้ 775083 คน
สถิติทั้งหมด 10926681 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
เยี่ยมชมและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศการจัดการศึกษา นำโดยนายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ได้เยี่ยมชมและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย
[30 มี.ค. 2566]
 
 
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมี นายณัชฐเด...
[30 มี.ค. 2566]
 
 
กิจกรรม อบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า สตอ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 แล...
[30 มี.ค. 2566]
 
 
นพิธีมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ตาม “โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับ พนักงาน/เจ้าหน้าที่” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริการ สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/กอง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ตาม “โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับ พนักงาน/เจ้าหน้าที่” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ...
[20 มี.ค. 2566]
 
 
อบรมให้ความรู้ และคืนข้อมูลสุขภาพให้รายบุคคล
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[16 มี.ค. 2566]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลยุหว่า

[27 มี.ค. 2566]
 
 
ปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรี ตำบลยุหว่า นายชยันต์ อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง นางจิดาภา ศรีบุญปวน สมาชิกสภา เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน ปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเส้น...
[09 มี.ค. 2566]
 
 
แนวทางการติดต่ขอรับเงิน/เช็ค งานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า
ระยะเวลาโดยประมาณหมายเหตุ
[03 มี.ค. 2566]
 
 
เลื่อนเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
[02 มี.ค. 2566]
 
 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า
นางนิดา ปินตาดง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ก.พ. 2566]
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือเครื่องฟอกอากาศจำนวน10เตรื่อง ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
[17 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านศาลา หมู่ที่11
[09 มี.ค. 2566]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
[07 มี.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหมู่ที่11 ตำบลยุหว่า
[07 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน
[03 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการให้บริการให้บริการประชาชนเเบบเชิงรุก
[02 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ อปพร.จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
[01 ก.พ. 2566]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 242/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 291/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 472/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 255/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 244/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 225/1
ยายพิการจะได้เบี้ยความพิการเมื่อไร นงค์ลักษณ์ 17 ก.พ. 64 226/2
สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ Sekson 10 ม.ค. 64 266/4
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จะได้รับเงินเมื่อไร.. Soraya108 12 ธ.ค. 63 391/2
สามารถชำระค่าขยะออนไลน์ได้มั้ยคะ ทองอยู่ เร.. 04 ธ.ค. 63 264/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
วัดป่าเจริญธรรม
 
 
หลวงพ่อเพชร วัดหนองพันเงิน
 
 
กาดไม้ริมคลอง
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com