ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 3021 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30,376 ครั้ง
สถิติปีนี้ 182,354 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,987,669 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ตำบลยุหว่า
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[24 พ.ค. 2567]
 
 
ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ขอเช่าที่ดินฯ
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ขอเช่าที่ดิน ที่ตั้งวัดกิ่วแลหลวง เนื่องด้วยอำเภอสันป่าตอง ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ว่าได้ดำ...
[24 พ.ค. 2567]
 
 
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบลยุหว่า โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน อานนท์ สมรินทร์ นำประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ
[24 พ.ค. 2567]
 
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลตำบลยุหว่า
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[23 พ.ค. 2567]
 
 
ร่วมพิธีถวายยกฉัตรทองคำ มหาเศรษฐีนวโกฎิ ณ วัดคันทาราม (ทุ่งอ้อ)
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรี ส.ต.อ.หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายยกฉัตรทองคำ มหาเศรษฐีนวโกฎิ ณ วัดคันทาราม (ทุ่งอ้อ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
[21 พ.ค. 2567]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
[09 พ.ค. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2)
[10 เม.ย. 2567]
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
[10 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567 ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3326_SATHA2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่าเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567
รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. 2567  ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/247_3325_RHARN2567.pdf
[03 เม.ย. 2567]
 
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน ม.12 เชื่อมถนนเขตอบต.สันกลาง (E-bidding)
[30 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O14
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O17
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O16
[19 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่8)
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง บริเวณลำเหมืองร้องถึงวัดต้นโชค
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายCCTV ในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2567]
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
แจ้ง ชำระภาษีท้องถิ่น ฃจร หนุนวง.. 04 พ.ค. 67 40/1
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแม่ไม่เข้า อังคณา บ้า.. 02 พ.ค. 66 300/1
ตาอายุครบ 70 ปี ยังไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพ.. อนุชิต 02 พ.ค. 66 211/1
ฉีดวัคซีนน้องหมา น้องแมวเมื่อไรคะ น้องมล 25 เม.ย. 66 186/1
ส่งเอกสารจัดการศพอุ้ยไปตั้งนานแล้ว ทำไมย.. วิจิตรา 31 มี.ค. 65 424/1
ขอไฟกิ่ง พงค์ 02 ต.ค. 64 442/1
ไฟกิ่งสาธารณะเสีย น้องแม้ว 05 พ.ค. 64 649/1
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ไหม nanny 26 เม.ย. 64 407/3
จดทะเบียนพานิชย์ ปัทมภรณ์ 20 เม.ย. 64 416/1
มีบริการพักเที่ยงมั๊ยคะ อิทธพล 02 มี.ค. 64 441/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่         
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
วัดป่าเจริญธรรม
 
 
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
     

      

 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS