ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 68 คน
สถิติวันนี้ 3829 คน
สถิติเดือนนี้ 19519 คน
สถิติปีนี้ 273460 คน
สถิติทั้งหมด 7104569 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
 


คู่มือการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล (169 KB.)
คู่มือการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก (176 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย (191 KB.)
การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่บนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (71 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (153 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (197 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ (193 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 (206 KB.)
การจดทะเบียนพาณิช์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบีนรพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (193 KB.)
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (149 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 . ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (162 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 . ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (142 KB.)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (144 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (150 KB.)
การแจ้งถมดิน (144 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (189 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (153 KB.)
การแจ้งขุดดิน (147 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (184 KB.)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 (157 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 (180 KB.)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (140 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (153 KB.)
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (148 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (187 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (138 KB.)
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (137 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (137 KB.)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 . ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (143 KB.)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 . ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (165 KB.)
ใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (310 KB.)
ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย (324 KB.)
ใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล (311 KB.)
ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (162 KB.)
แบบคำขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (83 KB.)
แบบคำขอรับเบี้ยพิการ (170 KB.)
เเบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ (108 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com