ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 296 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,978 ครั้ง
สถิติปีนี้ 275,551 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,766,851 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
“พ่อตัวอย่าง” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้ง ท่านผู้มีเกียรติ ร่...
[04 ธ.ค. 2566]
 
 
การประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดรำวงลอยกระทงย้อนยุค ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมในภาคค่ำ ได้แก่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดรำวงลอยกระทงย้อนยุค ทั้งนี้มีท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะฯ ...
[29 พ.ย. 2566]
 
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณท่าน้ำหนองสะเรียม เทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรมการแสดงชุด ระบำอธิฐาน จาก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า กิจกรรมหล่อผางประทีป พร้อมทั้งการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ประเภทสวยงาม ทั้งนี้มีท่านผ...
[28 พ.ย. 2566]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2567 24 พ.ย. 66
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ 10 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นางอ้อยทิพย์ พูลเพิ่ม (หมอปุ้ย) เจ้า...
[24 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.8 บ้านร้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงเรียนวัดต้นโชค หมู่ที่ 8 บ้านร้อง เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร...
[23 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ สภาตำบลเดิม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้าง...
[22 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.6 บ้านหนองปึ๋ง
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วัดหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ...
[21 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.5 บ้านอุเม็ง
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศาลาเอนกประสงค์ข้างวัดอุเม็ง หมู่ที่ 5 บ้านอุเม็ง เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครื...
[20 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.3 บ้านหนองหวาย
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย(เดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมา...
[15 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.2 บ้านกลาง
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารเอนกประสงค์ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก...
[14 พ.ย. 2566]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1-2567 10 พ.ย. 66
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ นักเรียนผู้สูงอายุ ได้ฟังบรรยายธรรมะ จากท่านพระครูสิทธิพัฒนโกศล เจ้าคณะตำบลสันกลาง เจ้าอาวาสวัดหนองหวาย อำเภอสันป่...
[10 พ.ย. 2566]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามฯ บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
[08 พ.ย. 2566]
 
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ม.14 บ้านสันป่าตองใต้
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารเอนกประสงค์หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้า...
[08 พ.ย. 2566]
 
 
โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส. (วัดอุเม็ง) 7 พ.ย. 66
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวจีราภรณ์ จะวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกับนายศรชัย ปวนแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านอุเม็ง พร้อมกับคณะกรรมการวัดประชารัฐยกระดับศักยภาพ วัด 5 ส. ประชาชนชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสริมพล...
[07 พ.ย. 2566]
 
 
เก็บตกภาพบรรยากาศ การเปิดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เก็บตกภาพบรรยากาศ การเปิดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ลานออกกำลังกายเทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมปลัดเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรมออกกำลังกายการเต้นแอโรบิค โดยกิจกรรมจะ...
[07 พ.ย. 2566]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS