ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 132 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 24,971 ครั้ง
สถิติปีนี้ 139,351 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,944,666 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง
[18 เม.ย. 2567]
 
 
สักการะศาลเจ้าพ่อหนองสะเรียม เจ้าแม่บัวเขียว
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในสังกัดเทศบาลพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่าทุกท่าน ร่วมดำหัวเจ้าพ่อเจ้าพ่อหนองสะเรียม เจ้าแม่บัวเขียว เพื่อสักการะแ...
[18 เม.ย. 2567]
 
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 12 เม.ย. 67
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ประธานในพิธี) คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ณ สำนัก...
[12 เม.ย. 2567]
 
 
เปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักาน/เจ้าหน้าที่ เปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567 ณ ด่านชุมชนบ้านร้อง ม.8 ร่วมกับ ฝ่ายปก...
[11 เม.ย. 2567]
 
 
" 10 เมษายน วันครอบครัวเกษตร "
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรายต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2567 " 10 เมษายน วันครอบครัวเกษตร " ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า
[10 เม.ย. 2567]
 
 
พิธีเปิดการใช้ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 108 - วัดศรีปันเงิน หมู่ที่ 11 (หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.29 น. พิธีเปิดการใช้ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 108 - วัดศรีปันเงิน หมู่ที่ 11 (หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า โดยมีนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง กล่าวต้อนรับ ประธานฯ และนางนิดา ปินตา...
[09 เม.ย. 2567]
 
 
พิธีเปิดกิจกรรม Good stuff sanpatong festival (เทศกาลของดำอำเภอสันป่าตอง) ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถีอำเภอสันป่าตอง
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางจิดาภา ศรีบุญปวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส.ต.อ.หญิงพรรทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรร...
[09 เม.ย. 2567]
 
 
โครงการรณรงค์จัดทำประกันภาคภาคบังคับเชิงรุก 3 เม.ย. 67
วันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส่งมอบมอบกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.รถจักรยานยนต์) ตามโครงการรณรงค์จัดทำประกันภาคภาคบังคับเชิงรุก ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยทางเทศบาล ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการจัดทำประกันภัยแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2567]
 
 
นายกฯ ร่วมแสดงความยินดี สตรีดีเด่น ม.2 2 .เม.ย. 67
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเรือง หมู่ 2 บ้านกลาง เนื่องจากได้รับใบประกาศสตรีดีเด่น ของงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ประเภท สตรีผู้มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือสังคม ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการมีภาวะผู้นำ และพัฒนาทักษะบุคลิกภาพของสตรีอำเภอสันป่าตอง...
[02 เม.ย. 2567]
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 67 2 เม.ย. 67

[02 เม.ย. 2567]
 
 
นายกฯ มอบป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายเทศมนตรีตำบลยุหว่า สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาล นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมนายสุทธิวัฒน์ วียะศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จ...
[28 มี.ค. 2567]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหารฯ นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการเพื่อพบปะพี่น้องประชาชน ณ บ้านกิ่วแลหลวง ห...
[22 มี.ค. 2567]
 
 
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้แก่นักเรียน 22 มี.ค. 67
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้แก่นักเรียน รวมถึงให้นักเรียนมีทักษะการทำงานและทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนวัดอุเม็ง
[22 มี.ค. 2567]
 
 
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ต.ยุหว่า 22 มี.ค. 67
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ (เทศบาลตำบลยุหว่าขับเคลื่อนในรูปแบบกองทุนขยะได...
[22 มี.ค. 2567]
 
 
ต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมห้องลดฝุ่น PM2.5
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตพบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมห้องลดฝุ่น PM2.5 และมอบเครื่องฟอกอากาศกรองฝุ่นละอองข...
[21 มี.ค. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS