ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 370 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,509 ครั้ง
สถิติปีนี้ 268,209 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,073,524 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.180-031 ถนนสายหลักบ้านดอนตัน ม.12 เชื่อมถนนเขตอบต.สันกลาง (E-bidding)
[30 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่6 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O14
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O17
[19 เม.ย. 2567]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง O16
[19 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่8)
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง บริเวณลำเหมืองร้องถึงวัดต้นโชค
[09 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายCCTV ในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2567]
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลยื) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านร้อง บริเวณลำเหมือง ร้องถึงวัดต้นโชค บ้านร้องหมู่8โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวิอร์เลย์)ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่12
[28 มี.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสิรมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ถนนสายหลักบ้านดอนตัน หมู่ที่12
[28 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
[27 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการก่อสร้างร้างระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก บ้านอุเม็ง ม.5
[05 มี.ค. 2567]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา เลียบถนนสายหลัก บ้านอุเม็งหมู่5โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
[05 มี.ค. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS