ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 411 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,550 ครั้ง
สถิติปีนี้ 268,250 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,073,565 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
พิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์เจ้าแม่บัวเขียว 24 ก.ค. 67
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ประธานในพิธี) คณะผู้บริการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์เจ้าแม่บัวเขียว ***โดยมีกิจกรรมดังนี้*** - การแสดง : มนต์รักส้มตำ ของนักเรี...
[24 ก.ค. 2567]
 
 
โครงการพัฒนาและอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ประธานในพิธี) ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวธัญวลักขณ์ ฉัตรธนเดชนันท์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า (เขตรพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง) เข้าร่วมโครงการพัฒนาและอบรมให้ความรู้คนพิการแล...
[18 ก.ค. 2567]
 
 
พิธีสมโภชเทียนและถวายเทียนพรรษา ปี2567
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/กอง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นักเรียนผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลยุหว่า เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนและถวายเทียนพรรษาตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดศรีเกิด บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[17 ก.ค. 2567]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่4) 12 ก.ค. 67
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ) พร้อมคณะผู้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล(ทีมสร้างสุข) เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้แก่ การเรียนรู้ประวั...
[12 ก.ค. 2567]
 
 
พิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ.ตาก 10 ก.ค. 67
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมเดินทาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “เมืองระแหงวิชาการ 2567” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก และหอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำ...
[10 ก.ค. 2567]
 
 
การคัดเลือก คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย ท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า ณ บริเวณหน้าวัดอุเม็ง
[08 ก.ค. 2567]
 
 
เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 วาระ ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ 3-5 กค. 67 เมืองทองฯ
เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด นายฐนะรักษ์ บุญธิมา นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการนางสาวอรทัย สิริกุลขจร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ นางสาวธัญวลักขณ์ ฉัตรธนเดชนันท์นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ และนายพงศกร อุณหะนันทน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุข...
[06 ก.ค. 2567]
 
 
พิธีเปิดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือ - เนตรนารี (ผู้มีจิตอาสาดีเด่น) และบำเพ็ญประโยชน์ ณ...
[01 ก.ค. 2567]
 
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 (หล่อเทียนพรรษา)
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดศรีเกิด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง/ส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เทศบาล นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั...
[28 มิ.ย. 2567]
 
 
โครงการเฝ้าระวัง โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ปีงบประมาณ 2567 บ้านดอนตัน ม.12 26 มิ.ย. 67
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้ นายจรัส ชมภูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดโครงการเฝ้าระวัง โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ปีงบประมาณ 2567 ของชมรม อสม. บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านดอนตัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 มิ.ย. 2567]
 
 
มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า 25 มิ.ย. 67
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย และหมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง พร้อมทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบผ้าอ้อม หมู่ที่ 5 บ้านอุเม็ง, หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน , หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน และมอบหมายให้นายจรัส ชมภูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบผ้าอ้อม หมู่...
[25 มิ.ย. 2567]
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 มิ.ย. 67
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายจรัส ชมพูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2...
[25 มิ.ย. 2567]
 
 
ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ของบ้านกลาง หมู่ที่ 2
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า นายทวัช อินทร์วงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขต 1 นายยุทธ คำแปง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ดำเนินการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ของบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมเอนกประสงค...
[25 มิ.ย. 2567]
 
 
ประชุมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายใหม่ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายฐนะรักษ์ บุญธิมา นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มบ้าน ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
[25 มิ.ย. 2567]
 
 
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการพัฒนาและอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสัญจร พ.ศ.2567 24 มิ.ย. 67
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางสาวธัญวลักขณ์ ฉัตรธนเดชนันท์ นักพัฒนาชุมชน นางสาวอ้อยทิพย์ พูลเพิ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน(อสม.) เข้าร่วมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการพัฒนาและอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสัญจร พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[24 มิ.ย. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS