ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 1001 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,894 ครั้ง
สถิติปีนี้ 66,586 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,871,901 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การอบรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า

[22 ก.พ. 2567]
 
 
การอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตปัญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[22 ก.พ. 2567]
 
 
ผ้าป่าสามัคคี รร.อนุบาลทต.ยุหว่า 15 ก.พ. 67
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางกัลยา ปัญญาวัฒน์ธนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า พร้อมนักเรียน คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมะกับตอง ชมรมผู้ปก...
[15 ก.พ. 2567]
 
 
นายกรับกายอุปกรณ์ เพื่อยกคุณภาพชีวิตผู้พิการ 14 ก.พ. 67
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เข้ารับกายอุปกรณ์ รถเข็น จำนวน 5 คัน ไม้เท้าก้านเดียว จำนวน 5 ชิ้น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพของชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าให้ดีขึ้น
[14 ก.พ. 2567]
 
 
นายกรับงบประมาณอนุมัติการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 14 ก.พ. 67
นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เข้ารับเงินอุดหนุนและรับเช็ค เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด
[14 ก.พ. 2567]
 
 
นายกร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ "พื้นที่หนองเย็นสาธารณะประโยชน์" ต.ยุหว่า ณ อำเภอสันป่าตอง 13 ก.พ. 67
,ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ "พื้นที่หนองเย็นสาธารณะประโยชน์" ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ณ อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่หนองเย็น ม.13 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
[13 ก.พ. 2567]
 
 
ตั้งธรรมหลวงเทศน์มาชาติล้านนาเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 10 ก.พ. 67
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า (ประธานในพิธี) คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เขต 1 และเขต 2 ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน นักเ...
[10 ก.พ. 2567]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7-2567 9 ก.พ. 67
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีการให้รู้ในหัวข้อ “การบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรค NCDs สำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย...
[09 ก.พ. 2567]
 
 
ประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2567 5 ก.พ. 67
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหารฯ ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และเขต 2 เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า ทั้งนี้ร่วมต้อนรับ นายฐนะรักษ์ บุญธิมา น...
[05 ก.พ. 2567]
 
 
กรมหนึ่งกรมเดียว กลมเกลียวสันป่าตอง ครั้งที่ 2 27 ม.ค. 67
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา “กรมหนึ่งกรมเดียว กลมเกลียวสันป่าตองสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ***กิจกรรมแข่งขันกีฬา อาทิ*** 1. เปตอง (ประเภททีมชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ...
[27 ม.ค. 2567]
 
 
กิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6-2567 26 ม.ค. 67
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า(ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ) ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีกิจกรรมจับฉลากเพื่อมอบของขวั...
[26 ม.ค. 2567]
 
 
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
[26 ม.ค. 2567]
 
 
โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เป็นประธาน เปิดโครงการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุหว่า กลุ่มผู้ออกกำลังกาย และ อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[24 ม.ค. 2567]
 
 
นายกฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในกิจกรรม Day Camp เดย์แคมป์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 23 ม.ค. 67
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในกิจกรรม Day Camp เดย์แคมป์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 และโรงเรียนเ...
[23 ม.ค. 2567]
 
 
นายกฯให้การตอนรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมกับคณะครู ศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติหนองสะเรียม 23 ม.ค. 67
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 12.40 น. นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมให้การตอนรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมกับคณะครู เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร “มนต์เสน่ห์ ของดีอำเภอสันป่าตอง” ตามคำขวัญประจำอำเภอ “พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเวี...
[23 ม.ค. 2567]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS